IT-organisationers utmaningar och Candidators lösning på dem

Svenska verksamheters samlade IT-budget beräknas öka svagt under 2017 jämfört med föregående år. En tilltagande inflationstakt innebär att IT-budgetarna står still i realvärde. Därmed fortsätter kraven på ökad produktivitet per spenderad IT-krona.

Svenska IT-organisationer kommer under 2017 att använda 57 % av sin budget för löpande drift, 17 % till optimering och 26 % för innovation och transformation.

IT-organisationerna viktigaste prioriteringar fokuserar tydligt mot verksamhetens behov och utmaningar. För att nå effekt krävs att prioriteringarna slår igenom i det dagliga arbetet och att IT-organisationens roll förändras från en reaktiv stödfunktion till en strategisk tillgång i verksamhetens utveckling.

Generellt sett är det en stark korrelation mellan IT-organisationens prioriteringar och dess utmaningar. De fem viktigaste investeringsområdena rapporteras också vara de 5 största utmaningarna. Att möta upp verksamhetsrelaterade förväntningar är det nya normala. IT-budgeten ska innehålla effektiv hantering samt krav på innovation och förändring av verksamheten. Kopplingen att tvingas till flexibilitet, stödja innovation, digitalisera, reducera kostnader och samtidigt bidra till verksamhetens utveckling innebär en stor frustration hos många IT-organisationer.

Kraven som nämns ovan gällande effektivitet och lägre kostnad måste i nuläget ställas mot hur man fördelar sin IT-leverans. I dagens läge blir det av flera anledningar allt dyrare att hålla IT-produktion internt i jämförelse med exempelvis outsourcing och molntjänster. För att ha en fortsatt konkurrenskraftig verksamhet genom ett tillräckligt stöd av IT måste problemet med det växande gapet åtgärdas genom att kombinera rätt produktion och leveransform för verksamheten. 

Det finns ingen ensam lösning på utmaningarna. Istället handlar det om att lyckas kombinera olika leveransformer utefter den egna verksamhetens specifika behov, prioriteringar och riskbenägenhet.

Produktion i egen regi värderas högt för det som är risk-relaterat, oavsett om det är affär, säkerhet eller kvalitet. Outsourcing prioriteras för sin förmåga att tydliggöra ansvarsfördelning, frigöra resurser och fokusera på egen kärnverksamhet. Medan molntjänster vinner hos köparen för flexibilitet, innovationsbidrag, kortad tid till implementation, utvärderingsmöjlighet och det finansiella.

Den totala IT-marknaden ökar med 2,1 % från ett värde 2016 om 154 miljarder till 157 miljarder 2017.

Tjänster växer med 4 %, mycket tack vare bl.a. molntjänster. Dessa molntjänster har stor orsak till att hårdvara och mjukvara beräknas ha negativ tillväxt under år 2017. Det är fortsatt stor förflyttning av traditionella licensmodeller över till IT-tjänster, exempelvis ersätts licens, hårdvara, drift och interna kostnader med en tjänsteleverans såsom SaaS. 

Molntjänster har på några få år gått från att vara ett omdiskuterat fenomen med klara fördelar men också stora risker framförallt vad gäller säkerhet, till att bli en förutsättning för konkurrenskraft. Undersökningar visar ett tydligt samband mellan lönsamhet och förändringsgrad i IT-budgeten där de mest lönsamma bolagen idag har en förändringsgrad på mellan 35-40 procent medan snittet är 26 procent.

Drivkrafterna för outsourcing är något överraskande inte kostnads och prisrelaterade. Drift i egen regi anses tom mer kostnadseffektivt än outsourcingalternativet medan båda alternativen upplevs av en majoritet som sämre än molntjänster på kostnadseffektivitet. Bristande intern kvalitet, flexibilitet och fokus på kärnverksamheten anges ofta som en drivkraft för outsourcing. 

Tillväxten av outsourcing och molntjänster sker på bekostnad av den traditionella stacken med hårdvara, licenser och implementationstimmar. Molntjänster är som konstaterat det tjänsteområde som har högst tillväxt. Molntjänster tar också en del andelar av outsourcing då flertalet leverantörer distribuerar om sina kapacitetsleveranser från traditionell outsourcing till molntjänster i form av IaaS.

Prognosen för den svenska outsourcing-marknaden är att den kommer växa med 1,5 % under år 2017 och uppgå till 28 miljarder SEK. Tillväxten baserar sig på ökade volymer samt ökad aktivitet inom branscher som tidigare haft låg aktivitet inom outsourcing. Molntjänster beräknas tack vare förflyttning och naturlig tillväxt öka med dryga 1,3 miljarder till närmare 11,1 miljarder SEK, vilket innebär en tillväxt om 13,5 procent för år 2017.

Candidator, som erbjuder kompletta IT och telefonitjänster till verksamheter med höga krav på IT och har upp till ett par tusen användare, verkar mitt i denna omvälvande miljö. Candidator har en omsättningstillväxt på c:a 30% och finns representerat i storstadsregionerna i Sverige och Norge.

För att kunna erbjuda Candidators nuvarande och nya kunder den optimala kombinationen av molntjänster och IT-tjänster producerade i Candidators driftshallar har Candidator startat ett antal initiativ. Ett av dem är att kunna erbjuda Candidators kunder samtliga Microsofts molntjänster utan att gå via en mellanhand. Candidator har statusen Microsoft Cloud Solution Provider, Tier 1, som ger denna möjlighet. Candidator har också Guld-status vad gäller partnerrelationen med Microsoft inom fyra relevanta områden, där Datacenter och Cloud är två.

Ett annat initiativ är att integrera Microsofts molntjänster i Candidators affärsstödssystem Cendot. Det innebär att all support, ärendehantering, övervakning, dokumentation och faktureringsrutiner hanteras på ett identiskt sätt som de tjänster som Candidator producerar i Candidators Tier 3, PCI-certifierande driftshallar. På detta sätt kan Candidator verka som en sann Cloud Advisor som kan ta ansvar för all drift i en hybrid värld där kunder kan välja det bästa bland molntjänster och IT-tjänster producerade i Candidators säkra hallar. Och få allt presenterat i Candidators kundportal och samlat på en faktura med en kontaktyta för kunderna.

Utmaningen som IT-organisationer har löses bäst genom en kombination av molntjänster och tjänster producerade i lokala driftshallar. Candidator har redan idag möjligheten att erbjuda just detta! Välkommen att kontakta oss om du vill veta mera!

 

Källa: IT-Radar – Utveckling, prioriteringar och tjänster.